Yoga

adho mukha shvanasana – Hund
garudasana – Adler
matsyasana – Fisch
urdhava dhanurasana – Rad
utthita hasta padangusthasana
utthita parshavakonasana
virabhadrasana – Held
virabhadrasana – Held 2
vrksasana – Baum